PODATKOWE FAQ

2014.10.08 Wariant mieszany daje możliwość rozliczenia amortyzacji w kosztach

Podatnik może zaliczyć do kosztów całą kwotę odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego używanego w firmie i prywatnie - patrz Interpretacja Dyr. Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20.08.2014 nr ITPB1/415-574/14/WM...

2014.10.01 PIT: rząd przyjął zwiększenie ulgi na dzieci

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który podnosi o 20 procent kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko...

2014.09.23 Usługa na ruchomym majątku rzeczowym a VAT

Na gruncie VAT dla usług na ruchomym majątku rzeczowym dla unijnego kontrahenta - jeżeli wykonywane są na rzecz podatnika - miejsce świadczenia określa się według reguły generalnej z art. 28b ustawy o VAT...

2014.09.18 CFC

Dochody kontrolowanych spółkek zagranicznych (CFC - Controlled Foreign Corporation) przez polskich udziałowców, opodatkowane będą począwszy od 2015 roku w Polsce podatkiem dochodowym w wysokości 19% - Prezydent podpisał nowelizację CIT i PIT...

2014.09.09 Kaucja gwarancyjna a obowiązek korekty kosztów

Potrącenie części wynagrodzenia podwykonawcy celem ustanowienia kaucji nie może być potraktowane jako brak płatności tej części wynagrodzenia (tak w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16.05.2014, nr IPPB5/423-286/14-2/MW)...

2014.09.01 Wykorzystywanie aut służbowych do celów prywatnych

Od przyszłego roku prawdopodobnie użytkowanie służbowych aut do celów prywatnych będzie opodatkowane ryczałtem. Projektuje się, że do przychodów pracownika będzie dopisywane 250 zł miesięcznie dla aut o pojemności do 1600 cm sześciennych, a powyżej 1600 w wysokości 400zł (i odpowiednio za 1 dzień 1/30 danej kwoty)...

2014.08.28 Działa już portal podatkowy 

W przyszłości druga część portalu dostępna po zalogowaniu będzie stanowiła bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych (zobacz: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl)...

2014.08.20 Gmina odliczy VAT na uatrakcyjnienie terenów pod inwestycje

Liczy się związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi, nie przesądza tu fakt, że gmina realizuje w tym zakresie zadania własne. Odwodnienie terenów pod inwestycje związane jest bowiem z dostawą nieruchomości (zob. wyrok NSA z 22.05.2014, sygn. I FSK 758/13) ...

2014.08.14 Wynajem pojazdów pracownikom a VAT

Odpłatny wynajem pojazdów na rzecz własnych pracowników w celach prywatnych przesądza o uznaniu, że samochody nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9.07.2014, nrIBPP2/443-292/14/BW)...

2014.08.11 Zwrot VAT nie może być opóźniany

Postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT nie mogą być pozbawione stosownej argumentacji. Brak wystarczającego uzasadnienia narusza bowiem ogólne zasady postępowania (por. wyrok WSA w Białymstoku z 16.07.2014, sygn. ISA/Bk 217/14)...

2014.08.06 Zezwolenia strefowe

Każde kolejne zezwolenie na działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej powinno wiązać się z precyzyjnym rozpatrzeniem, czy koszty przedsięwzięcia mogą być rozliczane na zasadzie inwestycji greenfield czy brownfield...

2014.07.31 Nieujawnione źródła - kolejny wyrok TK

Ustawodawca ma 18 miesięcy na znowelizowanie przepisów - za sprzeczny z konstytucją uznano art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. Według TK, przepis ten jest niezgodny z zasadą określoności przepisów prawa podatkowego (wyrok TK z 29.07.2014 sygn. akt P 49/13)...

2014.07.28 Przekazanie praw autorskich

Wynagrodzenie za usługi programistyczne oraz honorarium za przeniesienie prawa autorskiego do stworzonego dzieła przez wykonawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4.07.2014 nr IPPB1/415-457/14-2/EC)...

2014.07.22 Sprzedaż środka sfinansowanego dotacją

Przepisy nie różnicują sytuacji sprzedającego środek trwały w zależności od tego, czy zakup był sfinansowany lub współfinansowany dotacją. Oznacza to, że w przypadku jego sprzedaży za koszt uzyskania przychodu należy uznać jego wartość początkową pomniejszoną o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych...

2014.07.17 Spółki strefowe też mogą tworzyć PGK

Korzystanie ze zwolnienia dochodu osiaganego w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie ustawy o CIT przez jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową, nie powoduje utraty statusu Grupy, jako podatnika CIT (wyrok NSA z 7.05.2014r.)...

2014.07.11 Trybunał Konstytucyjny w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników

8 lipca br. TK wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą (dobrowolnie), w jego interesie (a nie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi...

2014.07.08 Zasady korekty VAT dot. samochodów osobowych

Od 1 kwietnia dostawa samochodów osobowych nawet przy braku pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego skutkuje koniecznością opodatkowania 23%VAT, chyba że były one powiązane wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia. W związku z tym ustawodawca wprowadził zasady korekty odliczenia VAT od samochodów osobowych... 

2014.06.30 Teksty jednolite CIT oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2014 roku opublikowane zostały teksty jednolite ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ...

2014.06.12 Przychód korygujemy wstecz

Bez względu na przyczynę korekty, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczania w okresie rozliczeniowym, w którym został już rozliczony przychód należny - potwierdza bieżące orzecznictwo sądowe... 

2014.06.06 Bez obowiązkowej ewidencji

Od 1 czerwca obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów określające przypadki, w których nie stosuje się obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tj. dla pojazdów specjalnych o przeznaczeniu pomoc drogowa, bankowóz, pogrzebowy...

2014.06.02 Orzecznictwo VAT - dobra wiara podatnika

Wszelkie okoliczności faktyczne świadczące o przestępczej lub oszukańczej działalności kontrahenta lub powiuązanych z nim osób, które zaistniały lub były znane podatnikowi po dokonaniu transakcji nie powinny mieć wpływu na ocenę dobrej wiary podatnika. Oceny powinno się bowiem dokonywać na moment zawarcia umowy...

2014.05.27 Zmiany w składaniu deklaracji od 2015

Od nowego roku większość deklaracji podatkowych (m.in. w obszarze PIT, CIT) podatnicy i przede wszystkim płatnicy (PIT, podatku u źródła) będą musieli przesyłać urzędom skarbowym wyłącznie drogą elektroniczną...

2014.05.15 PIT - wspólnicy nie zapłacą podatku za zysk w kapitale zapasowym spółki

Zysk rozdysponowany na kapitał zapasowy oraz na pokrycie straty nie jest zyskiem niepodzielonym, a zatem nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu - tak orzekł WSA w Opolu w wyroku z dnia 12.03.2014 ...

2014.05.09 Nieodliczony VAT od samochodu kosztem

Przy odliczaniu 50% wydatków na samochód (tj. wykorzystywany do celów firmowych i prywatnych), nieodliczona część VAT z faktury może być kosztem podatkowym pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy o podatku dochodowym - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie "Rzeczpospolitej"...

2014.05.06 Wybór formy opodatkowania

Nie ma konieczności składania dodatkowego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, skoro podatnik wskazał taką formę na złożonym do urzędu miejskiego formularzu EDG - potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 9.01.2014...

2014.04.30 Rejestr dłużników podatkowych

Resort Finansów planuje utworzenie od 2016 roku Centralnego Rejestru Dłużników, dzięki któremu przedsiębiorcy mają zyskać dostęp do informacji o zaległościach podatkowych innych podmiotów, co uchroni ich przed współpracą z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi...

 2014.04.16 Płatność w ratach bez korekty kosztów

Sąd w Warszawie przychylił się do stanowiska podatnika i potwierdził, że ustalenie płatności w ratach i zapłata rat w terminach nie powoduje konieczności korekty kosztów (WSA w Warszawie z 24.03.2014, sygn. III SA/Wa 2328/13)...

2014.04.09 Badania techniczne pojazdów

Po zmianach VAT, które weszły w życie 1.04 niektóre pojazdy wymagają dodatkowych badań technicznych. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli przed 1 lipca 2014r. ...

2014.03.31 VAT-26 dostępny w ePUAP

Ministerstwo Finansów poinformowało, że na platformie ePUAP opublikowany został nowy wzór deklaracji VAT-26 (informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej)...

2014.03.18 Przekształcenie sp. z o.o. w komandytową

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia stanowią dochód z udziału w zyskach osób prawnych i podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a płatnikiem z tego tytułu jest spółka powstała w wyniku przekształcenia (patrz interpr. z 14.02.2014, nr IPTPB2/415-727/13-4/KR)...

2014.03.13 Podatek węglowodorowy

Specjalny podatek węglowodorowy, podatek od wydobycia niektórych kopali dotyczący gazu ziemnego, w tym łupkowego i ropy naftowej będzie pobierany od 2020r., do końca 2019r. państwo odstąpi od poboru tych podatków, aby stymulować rozwój inwestycji w tym sektorze...

2014.03.05 Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Jeśli członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej został powołany na podstawie przepisów ustawy o własności lokali, to jego wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o PIT...

2014.02.27 Specjalne strefy a dochody preferencyjne

Podatnicy korzystający ze zwolnień SSE muszą ostrożnie oddzielać od dochodów strefowych pozostałe usługi pozastrefowe, jeśli nie chcą się narazić na spór z organem podatkowym i trudną walkę w sądzie administracyjnym. Liczy się bowiem nierozerwalny związek z główną działalnością prowadzoną w SSE...

2014.02.24 Kurs przeliczeniowy dla faktury zbiorczej

W zależności od tego, czy będziemy mogli mówić o dostawach rozliczanych w powtarzających się okresach rozliczeniowych, czy wyłącznie o pojedynczych dostawach fakturowanych zbiorczo, zastosujemy albo jeden kurs przeliczeniowy albo odpowiednie kursy przeliczeniowe do pojedynczych dostaw...

2014.02.19 Informacja o pojazdach do działalności

Informację o pojazdach w 100% wykorzystywanych do działalności złożyć należy do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami - wzór tej informacji (VAT-26) określi minister finansów stosownym rozporządzeniem...

2014.02.17 Certyfikaty rezydencji

Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji wymusza konieczność weryfikowania zmian rezydencji podatkowej kontrahentów...

2014.02.11 Zmiany w VAT od 1 kwietnia

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która ureguluje zasady odliczania i rozliczania podatku w przypadku nabycia tzw. aut z kratką oraz innych kosztów związanych z eksploatacją takich pojazdów. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 kwietnia...

2014.02.07 Uproszczone zaliczki

Do 20 lutego uproszczoną formę opłacania zaliczek mogą wybrać zarówno podatnicy będący osobami fizycznymi, jak i osoby prawne. Często to dobry sposób na optymalizację podatkową...

2014.02.04 E-faktury

Na przesłanie faktury w postaci elektronicznej wystarczająca jest zgoda ustna bądź domniemana, oparta na fakcie, że pierwsza e-faktura została przez danego klienta opłacona...

2014.01.31 Rząd przyjął nowelizację VAT 

Dokonanie 100 proc. odliczenia VAT od pojazdów przeznaczonych tylko do prowadzenia działalności będzie możliwe jedynie wtedy, gdy dany podatnik złoży informację o pojeździe do urzędu skarbowego i będzie prowadzić ewidencję jego przebiegu...

2014.01.27 RPO protestuje w sprawie odmowy nadania NIP 

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność z wykorzystaniem tzw. "wirtualnego biura" napotykają na trudności w nadaniu lub też na odmowę nadania numeru NIP...

2014.01.17 Więcej niezapowiedzianych kontroli

W projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje się, że bez uprzedzenia przeprowadzane będą kontrole sprawdzające, czy zachowywane są warunki zawieszenia działalności gospodarczej, weryfikujące wykonanie obowiązków o charakterze rejestracyjnym i technicznym oraz dokonujące ustaleń faktycznych...

2014.01.14 Prawidłowe rozpoznanie obowiązku VAT

W tym czy daną usługę/dostawę powinniśmy rozliczyć jeszcze w grudniu 2013 czy już w styczniu 2014 mają nam pomóc przepisy przejściowe ustawy zmieniającej, a w szczególności jej art. 7...

2014.01.08 Pranie brudnych pieniędzy to również wystawianie fikcyjnych faktur 

Sąd Najwyższy 18.12.2013 podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, że przedmiotem czynności przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie "środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości" pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego (sygn. akt I KZP 19/13)...

2014.01.03 Przedawnienie zobowiązań podatkowych

31 grudnia 2013 przedawniły się zobowiązania podatkowe za 2007 rok. W niektórych wypadkach jednak następuje przerwanie biegu tego terminu, czasami przedawnienie ulega również zawieszeniu...

2013.12.30 Projekt nowelizacji ustawy o VAT

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadzi nowe zapisy ograniczające prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów o masie do 3,5 tony, paliwa i wydatków eksploatacyjnych. Ustawa powinna wejść w życie na początku marca 2014 ...

2013.12.17 Zwolnienie ogólne VAT usług edukacyjnych sprzeczne z prawem UE

Tak wynika z wyroku Trybunału z 28.11.2013 w sprawie C-319/12. TSUE uznał, że firmy nie mogą równocześnie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie krajowych przepisów i odliczenia VAT-u przewidzianego przez unijną dyrektywę. Polskie przepisy zostały zmienione już trzy lata temu...

2013.12.09 Nowe Rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur 2014

Minister Finansów opublikował nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie z 3 grudnia 2013r. wejdzie w życie 1.01.2014r. i zastąpi dwa Rozporządzenia z 2011 roku w sprawie wystawiania faktur oraz wykonania przepisów...

2013.12.04 W 2014 możliwe pełne odliczenie VAT od samochodów

Prawdopodobnie zgoda KE na odstępstwa od unijnej dyrektywy będzie gotowa dopiero w 2014 roku, a zatem istnieje możliwość, że początkiem 2014 roku do zmiany przepisów VAT przedsiębiorcy będą mieli prawo do pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych...

2013.11.26 Czynności brokera ubezpieczeniowego nie zawsze bez VAT-u

Czynności tzw. brokera likwidacyjnego, polegające na pozyskaniu odszkodowań, nie mieszczą się w pojęciu usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych - orzekł NSA w wyroku z 8.10.2013, sygn. I FSK 1511/12...

2013.11.20 Dywidenda a VAT

NSA wskazał, że dywidenda niepieniężna w SKA, należna akcjonariuszom, podlega VAT jako nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatna dostawa usług (wyrok NSA z 23.10.2013, sygn. I FSK 1503/12)...

2013.11.15 SKA płatnikiem CIT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,włączając w jej zakres spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Ustawa trafiła do podpisu prezydenta...

2013.11.07 Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych

Dany charakter rekompensaty rodzi określone skutki prawne, również na gruncie prawa podatkowego. Wydaje się jednak, że przepisy nie przesądzają, czy w przypadku pieniężnej rekompensaty mówimy o wynagrodzeniu operatora rozliczanym na podstawie faktury VAT...

2013.10.29 RPO domaga się zmian przepisów z mankamentami

RPO skierowała do resortu finansów list, aby zajął się przepisami określającymi zasady ustalania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach albo pochodzących ze źródeł nieujawnionych i wskazał plan działań w tym zakresie...

2013.10.23 Uchwała NSA: Wynagrodzenie doradcy z urzędu

W dniu 21.10.2013 skład pełnej izby finansowej podją uchwałę, że w zależności od tego w jakiej formie prawnej wykonywana jest pomoc doradcy, adwokata będzie to przychód z działalności gospodarczej lub też z działalności wykonywanej osobiście (sygn. II FPS 1/13)...

2013.10.15 Komandytowe unikną CIT

Opodatkowanie CIT najprawdopodobniej nie obejmie spółek komandytowych (SK), a tylko spółki komandytowo-akcyjne (SKA). W trakcie prac nad ustawą posłowie zdecydowali, że SK jednak nie powinny być włączone w zakres podmiotowy ustawy o CIT...

2013.10.10 CIT a opłata ostrożnościowa

Opłata ostrożnościowa ponoszona przez banki na fundusz stabilizacyjny nie stanowi kosztów uzyskania przychodów - wnoszona jest ona do specjalnego funduszu i wyłącznym beneficjentem tych środków są banki...

2013.10.07 Rewolucyjne zmiany w VAT od 2014

Od stycznia 2014 zmieni się wiele kluczowych zasad rozliczania podatku VAT, przykładowo obowiązek podatkowy nie będzie już uzależniony od daty wystawienia faktury, a powstanie w momencie wydania towaru lub wykonania usługi...

2013.10.03 Wymiana informacji podatkowych z UE

Ustawa z 30.08.2013r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1145) wprowadza przepisy mające zapewnić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z organami podatkowymi z innych krajów UE... 

2013.09.27 Akcyza na wyroby gazowe

1 listopada ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadzi opodatkowanie wyrobów gazowych, w związku z tym wprowadzono już nowe wzory deklaracji dla wyrobów gazowych...

2013.09.25 Czynsz najmu a kilometrówka

Do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu (wyrok z 17.09.2013 WSA w Gdańsku, sygn. I SA/Gd779/13)...

2013.09.20 Wydatki na spotkania biznesowe 

Jeżeli celem wydatku nie było ukształtowanie korztystnego wizerunku firmy, a omówienie spraw biznesowych z kontrahentem (również poza siedzibą w restauracji) to mogą one być kosztem (patrz wyr. NSA z 10.09.2013, sygn. IIFSK 2019/13)...

2013.09.16 Treść paragonów

Minister Finansów w interpretacji ogólnej wskazał, że sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru/usługi na paragonie jest w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności przez podatnika...

2013.09.11 Zbiorcza faktura korygująca

Zbiorcza korekta jest ułatwieniem, gdy udzielany jest rabat dla wszystkich dostaw z danego okresu dla danego kontrahenta, nie trzeba bowiem odnosić się do poszczegónych danych pierwotnych. Od 2014 zbiorcze wystawianie korekt może być jednak nieco utrudnione... 

2013.09.06 Zmiany w VAT od 1 października

Wczoraj została opublikowana zmiana ustawy o VAT, a w tym zmiana Ordynacji podatkowej - przepisy m.in. zapobiegające oszustwom podatkowym w obrocie tak zwanymi towarami wrażliwymi...

2013.09.02 Nieujawnione źródła przychodów

Tylko do 27.09.2013 można składać wnioski o wznowienie postępowania w sprawie decyzji ostatecznych dot. podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu ustalonego za lata 1998-2006 (patrz wyrok TK z 18.07.2013 SK 18/09)...

2013.08.28 Komornicza sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej

Komornik sądowy jest płatnikiem VAT od dostawy dokonanej w wyniku prowadzonego określonego rodzaju egzekucji - NSA przypomniał, iż TK orzekł, że art. 18 ustawy o VAT nakładający ten obowiązek zgodny jest z art. 2 Konstytucji (wyr. NSA z 27.04.2012, sygn. IFSK 923/11)...

2013.08.22 Gminy odzyskują VAT 

Aktywne działania gmin ze wsparciem doradców podatkowych pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. W szczególności możliwość odzyskania podatku VAT od zrealizowanych inwestycji...

2013.08.20 Przedłużanie terminów na zwrot VAT

Z najnowszego orzecznictwa NSA wynika, że postanowienia US o przedłużeniu terminów na zwrot VAT to akty wchodzące w zakres uprawnień związanych z przepisami prawa. Można je więc zaskarżać na podstawie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 3 § 2 pkt 4)...

2013.08.16 RPO ujawnia kolejne rozbieżności w orzecznictwie administracyjnym

RPO zwróciła się do NSA o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego czy przychód ze zbycia nieruchomości nie wprowadzonej do ewidencji działalności a wykorzystywanej dla jej potrzeb jest przychodem z tej działalności...

2013.08.14 Urząd pyta gminę o zgodę

Ponieważ podatek od spadków i darowizn to dochód gminy, urząd musi zapytać gminę o zgodę, jeśli chce umorzyć podatek danemu podatnikowi...

2013.08.09 Nowa konwencja z USA

Prezydent podpisał 6.08 ustawę o ratyfikacji nowej umowy podatkowej z USA, w przypadku niektórych kategorii dochodów obowiązywać będzie metoda wyłączenia z progresją, a do należności licencyjnych stawka 5%... 

2013.08.05 Przekształcenie działalności w sp. z o.o.

Pomimo, że możliwość bezkolizyjnego przekształcenia istnieje od 1.07.2011 to procedura ta rzadko realizowana jest w praktyce ze względu między innymi na czasochłonność licznych formalności... 

2013.08.01 Gminne zamieszanie w VAT

W wydanym w dniu 9.07 br. komunikacie Minister Finansów zaznaczył, iż w związku z uchwałą NSA nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek budżetowych...

2013.07.25 Służebność przesyłu a PIT

Minister Finansów wydał 10.07 interpretację ogólną DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13, że wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia w pdof...

2013.07.22 Ceny transferowe

18.07. weszły w życie zmiany w rozporządzeniach w sprawie cen transferowych - to przede wszystkim nowe obowiązki dla organów podatkowych, ale dla podatników konieczność dostosowania polityki cen transferowych do nowych regulacji...

2013.07.19 Pomoc prawna z urzędu a PIT

Nadal nie zapadło rozstrzygnięcie pełnego składu izby NSA (sygn. II FPS 1/13), czy wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności gospodarczej czy z działalności wykonywanej osobiście...

2013.07.16 Podatkowe Grupy Kapitałowe

Tworzenie Podatkowych Grup Kapitałowych ciągle nie cieszy się popularnością, głównie ze względu na konieczność utrzymania rentowności. PGK może jednak dawać znaczne oszczędności podatkowe, a ponadto do PGK nie stosuje się przepisów o cenach transferowych...

2013.07.11 Brak możliwości korekty po kontroli a przed wszczęciem postępowania podatkowego

Trybunał Konstytucyjny uznał dnia 4.07.2013, że art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1.09.2005 do 30.11.2008, jest zgodny z Konstytucją...

2013.07.05 Zawiadomienie musi nastąpić przed upływem terminu przedawnienia

Zawiadomienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego po upływie terminu przedawnienia nie może wywołać skutku w postaci przerwania tego terminu, ponieważ nieo można przerwać biegu okresu, który już upłynął i dalej nie biegnie (uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 3.06.2013, I FPS 6/12)...

2013.07.02 Dostawa terenu niezabudowanego

Dostawa terenu niezabudowanego nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega zwolnieniu z VAT - wyjaśnił MF w interpretacji ogólnej z 14.06.2013r. nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD/58639 ...

2013.06.27 Koszty posiłków a koszty reprezentacji

W wyroku siedmiu sędziów NSA z 17.06.2013, sygn. II FSK 702/11 podkreślono, że jeśli spotkaniu podczas posiłku w restauracji towarzyszło np. podpisanie umowy, wydatek ten może być kosztem uzyskania przychodu...

2013.06.25 Wpływ środków na konto PayU a przychód z działalności

Przychód z działalności gospodarczej należy rozpoznać w dniu wpływu środków na rachunek PayU, niezależnie od faktycznej daty przekazania tych środków na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (patrz: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowichach z 20.05.2013, sygn. IBPBI/1/415-241/13/BK)...

2013.06.20 Likwidacja szkód zwolniona z VAT

NSA orzekł, że usługi likwidacji szkód (np. holowanie, wynajem samochodu zastępczego, szacowanie szkód) są elementem usługi ubezpieczeniowej a więc korzystają ze zwolnienia w podatku VAT...

2013.06.15 Nieodpłatna służebność przesyłu a przychód CIT

NSA wskazał, że gdy czynność prawna jest ze swej istoty zawsze nieodpłatna (w drodze zasiedzenia służebności przesyłu lub ustanowienia służebności przesyłu bez wynagrodzenia w drodze umowy lub ugody sądowej) przychód w CIT nie wystąpi (wyrok NSA z 23.04.2013r., sygn. II FSK 1717/11)...  

2013.06.12 Zmiany CIT 2014: SKA

Od 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne (SKA) będą traktowane jak spółki kapitałowe opodatkowane 19% stawką podatku CIT. Objęte CIT zostaną też spółki komandytowe (SK), ale dopiero od 2015 roku - zmiany przewiduje projekt ustawy z 14.05.2013... 

2013.06.10 ETS a obowiązek podatkowy dla usług transportowych

ETS orzekł niezgodność z dyrektywą krajowych regulacji szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach transportowych (wyrok z 16.05.2013 w sprawie C-169/12 TNT Express)...

2013.06.05 Zaliczki PIT akcjonariusza SKA

Akcjonariusz SKA (osoba fizyczna) ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na PIT dopiero w dacie powstania przychodu - dzień wypłaty dywidendy. Nie musi co miesiąc wpłacać zaliczek (uchwała NSA 7 sędziów z 20.05.2013r., II FPS 6/12)...

2013.05.28 Impreza integracyjna - NSA rozstrzygnie

Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła wniosek do NSA w sprawie przychodu pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej. Sąd ma rozstrzygnąć czy koszty udziału w imprezie stanowią dla pracownika przychód i czy wystarczające jest samo postawienie świadczeń do dyspozycji...

2013.05.22 Duplikat a korekta kosztów

30-dniowy okres, o którym mowa w art. 15b CIT należy liczyć od terminu ustalonego przez strony transakcji, w tym przypadku od doręczenia duplikatu faktury (Interpretacja Dyr. Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-34c/13/AW z 23.04.2013r.)...

2013.05.16 Uwierzytelnianie dokumentów przez doradców podatkowych

Dokumenty związane ze sprawą za zgodność z oryginałem może poświadczyć doradca podatkowy. Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, doradca podatkowy może także sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego...

2013.05.13 Zmiany w rozporządzeniu pkpir

11 maja weszły w życie nowelizacje przepisów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

2013.05.07 Zwrot VAT na materiały budowlane

Od 1.01.2014 ma przestać funkcjonować system zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ważne jest rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed 2014r. dla skorzystania z systemu na dotychczasowych zasadach przez 5 lat...

2013.04.30 Opublikowano listę krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową

Zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów z 9.04.2013r. w sprawie listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych (Dz.U.poz. 494 oraz poz. 493)...

2013.04.23 Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych

Od 1 kwietnia wyłączono z katalogu czynności niestanowiących odpłatnej dostawy w VAT przekazanie ulotek, folderów, broszur, nie oznacza to jednak wprost konieczności opodatkowania takiego przekazania...

 2013.04.19 Zużycie artykułów spożywczych a VAT

Nieodpłatne udostępnianie i zużycie artykułów spożywczych przez pracowników i współpracowników podczas spotkań wewnętrznych, narad, odpraw i w czasie pracy, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT...

2013.04.15 Usługi magazynowania a VAT

NSA końcem 2012r. wystapił z pytaniem prejudycjalnym do TSUE (sygn. I FSK 611/11) czy kompleksowa usługa magazynowania jest usługą związaną z nieruchomością... 

2013.04.11 NSA nie wydał uchwały dot. kosztów reprezentacji

Siedmioosobowy skład NSA odmówił wydania uchwały w sprawie uznawania za koszty posiłków z klientami firmy, gdyż zdaniem Sądu każda sprawa wymaga oceny indywidualnej...

2013.04.02 Sprzedaż gruntu a VAT po 1 kwietnia

Od 1.04.2013r. sprzedaż gruntu nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega zwolnieniu z VAT, bez znaczenia jest klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań...

2013.03.29 Złe długi a obowiązek korekty VAT

Obowiązek korekty VAT naliczonego wystąpi, gdy upłynie 150 dzień od upływu terminu płatności dla przeterminowanych faktur zakupu, również tych z 2012 roku (art. 89 ust. 1 ustawy o VAT)...

2013.03.25 Ważność certyfikatu rezydencji

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, gdy posiadamy certyfikat oraz potwierdzenie w dowolnej formie od kontrahenta, że dane są aktualne...

2013.03.21 Zmiany w WDT od 1 kwietnia

Podatnik, który zarejestruje się jako podatnik VAT-UE najpóźniej w momencie składania deklaracji, będzie mógł zastosować 0 proc. stawkę VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów...

2013.03.14 Ulga na badania i rozwój dla innowacyjnych

Ministerstwo Gospodarki zapowiada wprowadzenie od 2014 roku ulgę podatkową dla najbardziej innowacyjnych firm...

2013.03.08 Ulga za złe długi

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego dokonuje się - w rozliczeniu za okres - a więc w przypadku przeoczenia podatnik musi "wrócić" do deklaracji za okres, w którym upłynął 150. dzień od umownego terminu płatności...  

2013.03.05 Zmiany podatkowe - obrót wyrobami stalowymi, paliwami

Od 1 lipca projektuje sie wprowadzenie "solidarnej odpowiedzialności podatkowej", brak mozliwości rozliczeń kwartalnych dla tzw. towarów wrażliwych: wyrobów stalowych, złota, paliw... 

2013.03.01 Od dzisiaj obowiązują nowe zasady rozliczania diet

Wprowadzono konieczność zmiejszania diety przy częściowym wyżywieniu, również przy usłudze hotelowej, w ramach której zapeniono wyżywienie oraz limit noclegowy w podróży krajowej za jedną dobę hotelową do 600zł...

2013.02.28 ETS - można karać dwa razy za ten sam czyn

ETS orzekł 26.02, że prawo unijne nie zabrania karania dwa razy: sankcją VAT i sankcją karną za ten sam czyn. W Polsce Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że podwójne karanie jest sprzeczne z Konstytucją...

2013.02.20 Odliczenie VAT od cateringu

Z uwagi na odmienny charakter usług cateringowych od usług gastronomicznych, wyłączenie z odliczenia tj. art. 88 ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania (interpretacja z dnia 11.01.2013 Dyrektora IS w Warszawie, nr IPPP1/443-1110/12-2/EK)...

2013.02.18 Tekst jednolity kks

W Dzienniku Ustaw z 11.02.2013 opublikowany został tekst jednolity ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013, poz. 186)...

2013.02.12 Od kwietnia zmiany w kasach rejestrujących

Zgodnie z projektem obowiązkowy przeląd techniczny ma być wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata, jego wynik z zaleceniami ma być wpisany do książki kasy i dołączony dokument potwierdzający wykonanie przeglądu...

2013.02.04 Spłata kredytu może powodować podatkowe różnice kursowe

W przypadku skłaty pożyczki, różnice wynikające z przeliczenia na złotówki wartości nominalnej pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia i w dniu jej zwrotu, według faktycznie zastosowanego kursu walut z tych dni, stanowią odpowiednio podatkowe dodatnie lub ujemne różnice kursowe (wyrok NSA z 14.11.2012, sygn. IIFSK 629/11)...

2013.01.30 Diety krajowe i zagraniczne - zmiana stawek od marca

Od 1 marca 2013 będą obowiązywać nowe stawki diet za delegacje służbowe - za podróż służbową na terenie kraju dieta wyniesie 30 zł za dobę (zamiast obecnych 23 zł)...

2013.01.25 Oczekiwanie na NIP

Skróceniu uległ ustawowy termin oczekiwania na numer NIP - z 14 do 3 dni - w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność innych niż osoby fizyczne...

2013.01.23 Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest zwolnione z VAT

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią odrębne usługi niezależne dla celów VAT orzekł TSUE w wyroku z 17.01.2013, sygn. C-244/11 w odpowiedzi na postanowienie NSA z 7.04.2011 o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym...

2013.01.18 Zaliczki WNT/WDT

Obecnie zapłaty zaliczkowe przed dostawą przy WNT, WDT nie skutkują powstaniem obowiązku podatkowego odpowiednio w WNT i WDT...

2013.01.16 Nieterminowe płatności a amortyzacja 2013

Nowe zasady obniżania kosztów uzyskania przychodów dotyczą również zwłoki w płatnościach dotyczących zakupu amortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

2013.01.10 Po upływie terminu przedawnienia nie można wydać decyzji

Gdy upłynie termin przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wyokości zobowiązania wygasłego przez zapłatę. Organ musi umorzyć postępowanie, bez względu na jego etap (uchwała NSA z 3.12.2012r., sygn. I FPS 1/12)... 

2013.01.08 Uproszczone zaliczki CIT/PIT

Jeśli podatnik chce wpłacać zaliczki w formie uproszczonej w 2013r. zawiadomienie powinien złożyć do 20.02.2013r. Do obliczeń ważne są dane za rok 2011, a jeśli nie jest to możliwe podstawą będzie zeznanie za rok 2010...

2013.01.03 Terminy wystawiania faktur

Faktura może dokumemtować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, ale musi być wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę; bez zmian jednak, gdy obowiązek powstaje na zasadach szczególnych...

2012.12.31 Uroszczone faktury

Możliwość wystawienia od 2013r. faktury uproszczonej w przypadku transakcji o wartości do 450zł (lub 100EUR) nie oznacza, że nie można wystawić w takiej sytuacji faktury zawierającej pełną ilość danych...

2012.12.22 VAT 2013 - ulga na złe długi

Do wierzytelności powstałych przed 1.01.2013r. zastosowanie mają stare przepisy, ale korekta podatku należnego na nowych zasadach jest możliwa jeśli już w 2013 roku upłynie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności należności...

2012.12.18 Czy lunch z kontrahentem jest kosztem?

Wobec wątpliwości składu orzekającego NSA (sygn. II FSK 702/11) i rozbieżnych wyroków sądów, wkrótce zapewne skład poszerzony NSA wyda w tym zakresie uchwałę...

2012.12.13 W 2013 więcej kas rejestrujących

W 2013 roku zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych oraz rozlików ryczałtowych będą musieli używać kas fiskalnych, gdy ich obroty przekroczą 20 tys. zł ...

2012.12.05 Zmiany 2013 CIT, PIT - obowiązek zmniejszania kosztów

Art. 15b ustawy o CIT (art. 24d ustawy o PIT) mówi, że jeżeli należność nie będzie uregulowana w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o tę kwotę...

2012.12.03 Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów dot. premii pieniężnych

Interpretację ogólną, sygn. PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618 wpisującą się w tezę uchwały NSA z 25.06.2012r. stanowiącej, że premia pieniężna to rabat, wydał 27.11.2012 Minister Finansów...

2012.11.29 VAT-ZD od 2013

Nowy formularz VAT-ZD posłuży do zawiadamiania o dokonanej korekcie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność  została uprawdopodobniona... 

2012.11.23 PIT 2013

Opublikowana została w dniu 20.11.2012, Dz.U.2012.1278, ustawa z 24.10.2012 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2012.11.20 Na święta karta przedpłacona

Karta przedpłacona jako świadczenie pieniężne daje możliwość zwolnienia z PIT. Najczęściej jednak pracownicy otrzymują od pracodawcy na święta bony...

2012.11.16 VAT na media odrębnie od czynszu

Zgodnie ze swobodą umów, decydująca jest treść umowy. Skoro opłaty za media są regulowane odrębnie od czynszu, refakturowanie ich na najemców odbywa się ze wszystkimi konsekwencjami ustawy o VAT (WSA Poznań z 24.10.2012, sygn. I SA/Po 619/12)...

2012.11.14 OC członków zarządu przychodem

NSA w wyroku z 8.11.2012 sygn. IIFSK 527/11 stwierdził, że składka płacona przez spółkę rozkłada się na wszystkich ubezpieczonych, co daje możliwość obliczenia przychodu na każdego objętego ubezpieczeniem członka zarządu...

2012.11.07 Zmiany VAT jednak od 2014r.

Zdecydowała sejmowa podkomisja przy poparciu Ministerstwa Finansów, że nowe przepisy dotyczące obowiązku podatkowego i fakturowania będą jednak obowiązywać dopiero od 2014roku ...

2012.10.29 Na odbiór pisma z urzędu jest tylko 14 dni

Jeśli w ciągu 14 dni od pierwszego awizowania podatnik nie odbierze pisma z urzędu skarbowego, ten uzna, że zostało ono doręczone prawidłowo (wyr. NSA sygn. IFSK 1640/11)...

2012.10.18 VAT 2013

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT. Podstawowa zmiana to m.in. powstawanie obowiązku podatkowego z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a zatem VAT będzie wymagalny w tym właśnie miesiącu...

2012.10.16 2013 - podatki i opłaty lokalne

Wzrosną o 4% maksymalne stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat lokalnych od 1 stycznia 2013r. ...

2012.10.08 Koniec podwójnej zaliczki PIT i CIT

To ważna zmiana i koniec wymuszonej optymalizacji podatkowej, bo często w grudniu przedsiębiorcy zmuszeni byli oddać fiskusowi większość swoich listopadowych dochodów...

2012.10.04 VAT-7 bez e-podpisu

Można już składać e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl...

2012.09.28 ETS - najem, media

Wczoraj orzekł ETS, że dostawa wody czy ogrzewanie lokalu to świadczenia związane z najmem powierzchni użytkowej i wspólnie obłożone VAT...

2012.09.27 Jakie zmiany w PIT?

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji - proponuje się pozostawienie ulgi internetowej, dotychczasowych zasad odliczania kosztów przez twórców, utrzymanie ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem - bez względu na wysokość dochodów...

2012.09.24 VAT 5% pozostaje na gotowe posiłki i lody

Nie będzie od nowego roku wzrostu do 8% VAT na gotowe posiłki, dania i lody - Ministerstwo Finansów wycofało się ze swojego pomysłu w projekcie nowelizacji...

2012.09.19 Można odliczyć VAT, gdy sprzedawca podał błędną stawkę

Jeśli firma otrzymała fakturę z niewłaściwą stawką podatku (np. 23% zamiast 8%) można dokonać odliczenia. Inaczej jest, gdy transakcja np. w ogóle nie podlega opodatkowaniu...

2012.09.14 Dotacje na środki trwałe

Tylko wówczas gdy dofinansowanie ma bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych produktów - do podstawy opodatkowania VAT dolicza się dopłatę przyznaną podatnikowi dostarczającemu dotowane produkty...

2012.09.14 Auto zastępcze bez pełnego odliczenia VAT za najem

NSA podzielił stanowisko Ministra Finansów - użytkujący samochód osobowy na podstawie umowy najmu ma prawo do odliczenia jedynie 60% podatku naliczonego z faktury za najem, nie więcej niż 6.000,-zł...

2012.09.10 SSE - różnice kursowe od nabytych materiałów do produkcji

Dopiero z chwilą osiągnięcia przychodu związanego z tymi kosztami będzie jasne z jakimi przychodami (opodatkowanymi, czy zwolnionymi) te koszty są związane, a zatem czy są kup czy też nkup... (więcej: Vademecum Doradcy Podatkowego, Adam Bartosiewicz, 10.09.2012)

2012.09.07 VAT 2013 - powrót starych form rozliczeń

Zagraniczne firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT, będą musiały rozliczać VAT jak polscy podatnicy od sprzedaży towarów w kraju a potem go odzyskiwać - wracają zasady, które obowiązywały przed 1 kwietnia 2011...

2012.09.06 Interpretacje ogólne dla każdego? 

Każdy może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej eliminującej rozbieżności wykładni, ale nieliczni ją otrzymają, bo Minister rygorystycznie weryfikuje przesłanki do jej wydania...

2012.09.06 Studia przedsiębiorcy kosztem

Racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki na kształcenie, dające niezbędną wiedzę do prowadzenia działalności, mogące przyczynić się do osiągnięcia przychodów są kosztem podatkowym (np. inter. Dyr. Izby Sk. w Katowicach z 27.06.2012 nr IBPBI/1/415-360/12/ZK)...

2012.08.29 Spółki komandytowo - akcyjne. Koniec optymalizacji od 2013

Projekt zmian w podatkach dochodowych przewiduje, że od 2013 roku spółki komandytowo - akcyjne będą podatnikiem CIT analogicznie jak sp. z o.o. i akcyjne...

2012.08.27 VAT-7 bez e-podpisu przez internet

Od października br. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3 będzie można składać przez internet bez e-podpisu. Z takiego sposobu przesyłania deklaracji korzystaj przez www.e-deklaracje.gov.pl...

2012.08.24 Kontrakty menedżerskie - precedensowy wyrok NSA

Wczoraj 23.08. NSA wydał precedensowy wyrok uznając, że członek zarządu na kontrakcie menedżerskim nie spełnia warunków do uznania go podatnikiem VAT, więc spółka nie może odliczać VAT-u z faktur menedżera. NSA uznał, że przepisy dyrektywy zostały błędnie implementowane do art.15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT...

2012.08.14 Odsetki na firmowym koncie to przychód z kapitałów pieniężnych

Bez względu na nazwę rachunku odsetki z lokat pochodzą z działalności związanej z lokowaniem pieniędzy a nie z prowadzonej działalności gospodarczej (tak NSA w wyroku z 1.08.2012, sygn. II FSK 2644/10)...

2012.08.07 Korekta ceny zmusza do wstecznej korekty przychodu

NSA w wyroku z 2.08.2012, sygn. FSK 180/11 uznał - niekorzystnie dla podatników - że zbiorcza faktura korygująca wystawiona z powodu obniżenia lub podwyższenia ceny, powinna zostać uwzględniona w podatku dochodowym w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży...

2012.08.02 Obniżenie odpisów amortyzacyjnych pozwoli rozliczyć stratę

Podatnicy, którzy spodziewają się, że nie rozliczą straty podatkowej w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych powinni rozważyć obniżenie stosowanych stawek amortyzacyjnych... 

2012.07.27 Likwidacja szkód a zwolnienie z VAT

Jak wskazuje MF w interpretacji ogólnej z 20.07.2012, sygn. PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304-czynności czysto techniczne procesu likwidacji szkód nie są objete zwolnieniem z VAT. Ze zwolnienia korzystają czynności "rozpatrywania roszczeń" w ramach ubezpieczenia...

2012.07.23 ETS o handlu używanymi samochodami

Pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury VAT-marża, jeśli nabył samochód ze zwolnieniem z VAT od podmiotu, który skorzystał z częściowego odliczenia (wyrok ETS z 19.07.2012, sygn. C 160/11)...

2012.07.18 Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania

TK (17.07.2012, sygn. P30/11) potwierdził niekonstytucyjność przepisu pozwalającego zawiesić bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego bez wiedzy podatnika. Taki mechanizm narusza zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Fiskus nie może nadużywać postępowania karnego...

2012.07.17 Korekta rozliczenia nie uwalnia od kary

Poprawienie błędu w deklaracji oraz zapłata zaległości wcale nie dają podatnikom gwaracji niekaralności i tak może być ukarany z kks - tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego dotyczącego zasad odpowiedzialności za błędne rozliczenie z fiskusem ...

2012.07.14 Strata z inwestycji w obcym środku kosztem

Niezamortyzowana wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeśli strata ta wynika z działań podatnika dla realizacji celu z art. 15 ust. 1 CIT (uchwała NSA w składzie 7 sędziów z 25.06.2012, sygn. IIFPS 2/12)... 

2012.07.10 Podatki 2013

Likwidacja ulgi internetowej, ograniczenie odpisywania 50% kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, zmiana odliczeń ulgi na dzieci - to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o PIT...

2012.07.03 Premie pieniężne - uchwała NSA

Wypłata kontrahentowi bonusu czy premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego regulowania należności stanowi rabat w VAT (uchwała NSA w składzie 7 sędziów z 25.06.2012, sygn. IFPS 2/12)... 

2012.06.27 Zmiany w VAT od 2013

Projekt nowelizacji VAT przygotowany przez resort finansów zakłada m.in. zmianę ustalania obowiązku podatkowego - ma powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę, a więc nie będzie już zależny od wystawienia faktury... 

2012.06.22 Alkohol w kosztach uzyskania przychodu

Wydatki na napoje alkoholowe dla kontrahentów podatnika nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są wydatkami na reprezentację (patrz wyrok NSA z 5.04.2012, sygn. II FSK 2101/10)...

2012.06.12 MF chce zmienić przepisy dotyczące korekt faktur

Korekta VAT należnego ma być możliwa mimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę - zakłada nowelizacja ustawy o VAT. To krok dalej niż orzeczenie TS UE w sprawie Kraft Foods Polska...

2012.06.05 Wolna od VAT likwidacja szkód

Likwidacja szkód jako element usługi ubezpieczeniowej zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT (wyr. WSA w Poznaniu z 17.05.2012, sygn. I SA/Po 212/12)...

2012.06.01 VAT w tym roku nie wzrośnie

Rząd nie uruchomi procedury podwyższenia stawek VAT - wskaźnik relacji długu do PKB na koniec 2011r. wyniósł 53,5%(nie przekroczył 55%), więc VAT nie wzrośnie do 24% od lipca tego roku (M.P. z 2012r., poz. 355)... 

2012.05.28 Korzystny wyrok - lunch z kontrahentem kosztem podatkowym

Jeśli przy załatwianiu spraw służbowych poczęstunek ma charakter zwyczajowo przyjęty to wydatek ten może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów - korzystny wyrok wydał NSA 25.05.2012; sygn. II FSK 2200/10...

2012.05.24 Podatek od transakcji finansowych (PTF)

Projekt dyrektywy UE przewiduje, że PTF podlegałyby tylko insytucje finansowe z siedzibą na terenie UE. Proponuje się dwa rodzaje stawek PTF: 0,1 proc. dla akcji i obligacji oraz 0,01 proc. dla instrumentów pochodnych...

2012.05.22 Protokół z kontroli nie pozbawia prawa do interpretacji

WSA w Rzeszowie orzekł 10.05.2012 (sygn. I SA/Rz 209/12), że organ podatkowy miał obowiązek wydać interpretację indywidualną, mimo że wcześniej była prowadzona kontrola dotycząca tego samego zagadnienia...

2012.05.18 Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej Minister Finansów wydał 11.05.2012 interpretację ogólną w tym zakresie, sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125...

2012.05.15 Sprzedaż akcji po konsolidacji sektora elektroenergetycznego

Organy podatkowe potwierdzają, że pcc zapłacony przy zamianie akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej...

2012.05.09 Nieodpłatne poręczenie kredytu przez udziałowca to przychód w CIT

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 27.04.2012, sygn. DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134 wyjaśnił, że udzielenie spółce kapitałowej poręczenia stanowi nieodpłatne świadczenie i skutkuje powstaniem przychodu...

2012.05.02 Nowy właściciel nieruchomości nie odpowiada za zaległości poprzedników

Organy podatkowe nie mogą przenosić odpowiedzialności podatkowej na nowego właściciela nieruchomości za zaległości podatkowe poprzednich właścicieli (tak wyr. NSA z 27.04.2012, sygn. IIFSK 2123/10)...

2012.04.26 Koniec raju podatkowego na Cyprze

Jeśli w tym roku zakończy się proces ratyfikacji - od 2013 roku znikną korzystne rozwiązania podatkowe. Stracą Polacy z udziałami w cypryjskich spółkach i członkowie zarządów, bo zniknie klauzula tax sparing, czyli fikcyjnego zaliczenia podatku...

2012.04.19 Sprzedaż akcji zagranicznych do PIT-38

Zyski ze sprzedaży akcji zagranicznych - również tych pracowniczych - są opodatkowane stawką 19%. Przy rozliczeniu można jednak uwzględnić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska...

2012.04.11 Odsetki od kredytu na dywidendę kosztem

Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy można traktować jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością w rozumieniu art. 15 ust. 1 pdop (wyr. NSA z 3.04.2012 sygn. II FSK 249/12)...

2012.04.05 Demontaż kratki bez korekty VAT

Skoro odliczenie odbyło się w związku z korzystnym wyrokiem ETS z 22.12.2008 sygn.C-414/07 na mocy homologacji ciężarowej producenta, nie zachodzi konieczność korekty VAT przy demontażu kratki (Dyr. Izby Sk. w W-wie z 14.03.2012 sygn. IPPP1/443-10/12-2/PR)...

2012.04.03 NSA: Ulga meldunkowa w PIT obejmuje budynek i grunt

NSA w poszerzonym składzie siedmiu sędziów w wyr. z 2.04.2012 sygn. II FPS 3/11 wskazał, że ulga meldunkowa przy sprzedaży domu/mieszkania zakupionego w latach 2007-2008 dotyczy całej nieruchomości, a więc również gruntu...

2012.03.29 Czekamy na zmiany w e-fakturach

Firmy, które chcą przesyłać faktury elektronicznie muszą mieć zgodę odbiorcy. Przepisy wspólnotowe dopuszczają milczącą akceptację. Resort finansów pracuje nad zmianami, aby zrównać regulacje dot. faktur papierowych i elektronicznych...

2012.03.27 VAT niepodlegający odliczeniu kosztem

Kosztem jest VAT niepodlegający odliczeniu z wydatków reprezentacyjnych na gastronomię i noclegi - niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (interpretacja Dyr. Izby Skarbowej w Łodzi z 6.03.2012, sygn. IPTPB3/423-319/11-2/GG)...

2012.03.23 Nie od każdego poczęstunku firmowego będzie VAT

Poczęstunek w trakcie spotkania w siedzibie firmy należałoby zaklasyfikować jako nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, które nie podlega opodatkowaniu VAT...

2012.03.16 Udział we własności rozlicza się jak dostawę

Sprzedaż udziału we współwłasności gruntu jest dostawą towaru, a nie świadczeniem usługi - tak w wyroku NSA z 13.03.2012, sygn. I FSK 817/11...

2012.03.07 Cięcie kosztów 50% dla twórców

Projekt nowelizacji PIT zakłada wprowadzenie rcznego limitu 50% autorskich kosztów uzyskania przychodów. Twórca od 2013 roku w kosztybędzie mógł uwzględnić maksymalnie 42.764zł...

2012.03.02 Sprzeciw na przedłużającą się kontrolę

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje podstawy do złożenia sprzeciwu do organu prowadzącego kontrolę - w przypadku przekroczenia limitu czasu jej trwania - sprzeciw musi być złożony w terminie 3 dni...

2012.02.23 Różnice kursowe - kurs średni NBP a nie faktycznie zastosowany

Skoro nie dochodzi do przewalutowania, bo wpływ należności jest na konto walutowe lub zapłata zobowiązań z konta walutowego, firma przeliczy te kwoty na złote po średnim kursie NBP, brak faktycznie zastosowanego kursu (tak Dyr. Izby Skarb. w Warszawie w interpretacji z 11.01.2012, sygn. IPPB5/423-1016/11-2/IŚ)...

2012.02.14 Impreza integracyjna w PIT-11

Koszt imprezy integracyjnej przypadający na pracownika powinien znaleźć się w jego PIT-11, gdyż stanowi dla niego przychód (patrz wyrok NSA z 17.01.2012 sygn. II FSK 2740/11)...

2012.02.07 Komandytowo - akcyjne ciągle atrakcyjne podatkowo

Akcjonariusz spółki komandytowo - akcyjnej uzyskuje przychód z chwilą otrzymania dywidendy - nie płaci zaliczek na pdop (tak NSA w wyroku z 16.01.2012 w składzie siedmioosobowym sygn. II FPS 1/11)...

2012.01.27 Obiad z kontrahentem to NKUP

Nwet bardzo skromny obiad z kontrahentem to reprezentacja, a w efekcie wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Stanowisko takie zajął NSA w wyroku z 25.01.2012 (sygn. akt II FSK 1445/10)...

2012.01.17 Od uługi assistance trzeba naliczyć VAT

Ze zwolnienia z VAT korzystają usługi ubezpieczeniowe, ale w ich zakres nie wchodzą usługi assistance - zwolnienie nie może być interpretowane rozszerzająco (wyrok WSA w Poznaniu z 1.12.2011 sygn. ISA/Po 559/11)...

2012.01.11 Do 20 stycznia wybór sposobu opodatkowania w 2012

Początek nowego roku to czas decydowania o sposobie płacenia podatku od dochodów z działalności w 2012. Decyzja musi być podjęta do 20 stycznia - terminu tego bowiem nie da się przywrócić...

2012.01.03 Podatki 2012. Koniec podwójnych zaliczek

Od 2012 przedsiębiorcy będą uiszczać zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego w terminie do 20 dnia po zakończeniu roku podatkowego. Tak więc, zaliczka za grudzień będzie wpłacana do 20 stycznia następnego roku...

2011.12.28 VAT dla lokalu mieszkalnego z garażem  

Sprzedaż lokalu wraz z prawem do korzystania z wyodrębnionego miejsca parkingowego lub garażu podlega stawce podatku VAT, która jest właściwa dla lokalu mieszkalnego (wyrok WSA Gdańsk z 14.12.2011r., sygn. I SA/GD 969/11)...

2011.12.21 Odsetki od pożyczki dla dewelopera kosztem pośrednim

Koszty finansowania projektów deweloperskich są kosztem podatkowym w dacie poniesienia - interpretacja Dyr. Izby Skarbowej w Warszawie z 10.11.2011r. (sygn. IPPB5/423-831/11-2/RS)... 

2011.12.13 Odsetki od kredytu na dywidendę nie są kosztem

Wydatki związane z kredytem zaciągniętym na wypłatę dywidendy wspólnikom spółki nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki - tak uznał NSA w uchwale w składzie siedmiu sędziów z 12.12.2011 (sygn. II FPS 2/11)...

2011.12.06 W interpretacji minister musi uwzgędnić prawo UE

Jeśli podatnik we wniosku wskaże tylko polski przepis, minister musi uwzglednić przepisy prawa Unii, gdyż ma obowiązek przestrzegać zasad pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego i odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym (wyr. NSA z 01.12.2011, sygn. I FSK 1565/11)...

2011.11.21 OC prezesa to jego przychód

Opłacone przez spółkę składki OC członków zarządu są przychodem ubezpieczonych. Uzyskają oni korzyść majątkową z tego tytułu, bo nie będą zobowiązani do zapłaty składki na własne ubezpieczenie (tak orzekł WSA w Szczecinie 26.10.2011, sygn. I SA/Sz 549/11)...

2011.11.14 Opodatkowanie węgla i koksu od 2012

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki/System podatkowy/Podatek akcyzowy zamieszczono informację "Opodatkowanie węgla i koksu od dnia 2 stycznia 2012r."...

2011.11.03 Podatki 2012-2013

Ustawa z 16.09.2011 o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców właśnie została ogłoszona w Dz. U. Nr 232. Nowa ustawa zmienia szereg ustaw, m.in. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ordynację podatkową, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Szereg zmian już od 2012...

2011.10.27 NSA: Transakcji nieobjętych VAT nie oblicza się przy proporcji

Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT nie wpływają na zakres prawa firmy do odliczenia - wynika z uchwały NSA w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 9/10)...

2011.10.27 NSA: PIT od abonamentu medycznego

Naczelny Sąd Administracyjny w pełnym składzie Izby Finansowej podjął w poniedziałek uchwałę, zgodnie z którą pracownicy, którym firma funduje abonament medyczny, muszą płacić od niego podatek ( wyr. NSA z 24.10.2011 sygn. II FPS 7/10)...

2011.10.24 Zwrot odsetek przy kontroli UKS

TK ogłosił 18.10.2011 korzysny wyrok. Zasada naliczania odsetek za zwłokę także za okres zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego na mieniu podatnika oraz za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, przy kontrolach uks - nieobowiązujący już art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej - jest niezgodny z Konsytucją...

2011.10.21 Podatek zapłacimy w sklepie

Podatnicy nieprowadzący firm oraz mikroprzedsiębiorcy od poniedziałku (24.10) zapłacą podatek gotówką lub kartą płatniczą w okienku kasowym w sklepie. Taką możliwość wprowadza nowa ustawa o usługach płatniczych...

2011.10.10 Ulga meldunkowa

7.10.2011r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008). Zgodnie z tą interpretacją tzw. „ulga meldunkowa” ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków...

2011.10.05 Nowe limity 2012

W 2012r. księgę przychodów i rozchodów będą mogły prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne (w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne) oraz spółki partnerskie, których przychody w 2011r. są mniejsze niż 5 293 440 zł (równowartość 1,2 mln euro)...

2011.09.30 Straty z funduszy nie skompensujesz z dochodem z akcji

W świetle wyroku WSA inwestorzy indywidualni, którzy osiągnęli dochód z akcji i stratę z funduszu inwestycyjnego, mogli skompensować ten dochód ze stratą w rocznym zeznaniu PIT-38. To korzystne dla podatników stanowisko podważył jednak NSA (wyr. z 28.09.2011r., sygn. II FSK 565/10)...

2011.09.28 Infrastruktura towarzysząca bez preferencji

Dostawa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu jest objęta podstawową stawką VAT - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku oddalającym skargę kasacyjną towarzystwa budownictwa społecznego (I FSK 1387/10). Możliwość stosowania stawki niższej do całości robót wygasła z końcem 2007 roku wraz z utratą mocy przepisu przejściowego...

2011.09.27 Media wspólnot mieszkaniowych zwolnione z VAT

Wspólnoty nie muszą wystawiać mieszkańcom faktur i doliczać VAT do rachunków za prąd, gaz czy wodę. Zwolnione z VAT są czynności wykonywane przez wspólnoty na rzecz właścicieli lokali, za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów ich utrzymania. To skutek rozporządzenia Min. Fin., które weszło w życie 22.09 br. (Dz.U. Nr 198, poz. 1174)...

2011.09.23 Które usługi medyczne są zwolnione z VAT

Przychodnie, szpitale i lekarze prowadzący prywatną praktykę wciąż mają wątpliwości, które ich świadczenia są obciążone 23% VAT. Zwolnione są świadczenia medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a więc sporządzanie opinii na zlecenie prokuratury lub sądów jest obciążone VAT...

2011.09.20 Zakwaterowanie i wyżywienie osób obecnych w trakcie hospitalizacji pacjentów zwolnione z VAT

Zakwaterowanie i wyżywienie osób, których obecność w trakcie hospitalizacji pacjentów jest konieczna ze względu na stan chorego i przewidywany korzystny wpływ na leczenie, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (interpretacja Dyr. Izby Skarbowej w Poznaniu z 12.09.2011r., sygn. ILPP4/443-429/11-2/BA wydana dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej)...

2011.09.16 Pieniądze z akcyzy zostaną w budżecie

Elektrownie nie dostaną zwrotu akcyzy od prądu za lata 2006-2009, bo zgodnie z przepisami krajowymi były podatnikami. NSA miał na uwadze to, że przepisy zostały błędnie zaimplementowane i polski ustawodawca spóźnił się z ich dostosowaniem do prawa unijnego, ale nie zmienia to faktu, że przepisy prawa krajowego były obowiązujące (wyrok z 14.09.2011r., sygn. I GSK 263/10)...

2011.09.15 Orzeczenie TK - przełom w sprawie podatku od wyrobisk

Trybunał Konstytucyjny uznał w wydanym 13.09. wyroku (sygn. P 33/09), że wyrobiska górnicze nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. O tym jednak, czy znajdujące się w nich urządzenia i instalacje techniczne mają być opodatkowane, muszą rozstrzygać urzędy skarbowe i sądy administracyjne, dokonując wykładni przepisów i ustalając, czy możliwe jest przyporządkowanie nazw urządzeń do nazw w prawie budowlanym...

2011.09.13 Tylko zapłacone różnice kursowe wpłyną na korektę ceny

Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 01.09.2011r., sygn. II FSK 496/10) wskazał, że jeżeli spółka płaci zagranicznemu kontrahentowi dopiero po dniu przekazania środka trwałego do używania, to uniemożliwia to dokonanie korekty ceny nabycia środka trwałego o różnice kursowe. Cenę zakupu sprzętu kupionego za granicą korygują tylko zrealizowane różnice kursowe...

2011.09.08 Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości

Podatkiem od nieruchomości objęta jest jedynie część budowlana elektrowni wiatrowej, czyli fundament i maszt wiatraka - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. Resort wskazał, że pozostała część elektrowni wiatrowej, w szczególności gondola, wirniki i urządzenia przetwarzające energię w prąd elektryczny, nie jest urządzeniem budowlanym, więc nie podlega opodatkowaniu...

2011.09.02 Majątek otrzymany za wyjście ze spółki z VAT

Umorzenie udziałów w spółce w zamian za składniki majątku jest opodatkowaną dostawą towarów dla potrzeb VAT - tak wskazał w wyroku z dnia 01.09.2011r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1212/10)...

2011.09.01 Koszt wynagrodzeń pracowników kosztem prac rozwojowych

Wynagrodzenie należne pracownikom za wkład w wytworzenie danego Projektu Produktu, powinno być rozpoznane jako koszty prac rozwojowych i w związku z tym poprawne jest przyjęcie przez Spółkę ich rozliczania dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne (Interpretacja indywidualna z 16 sierpnia 2011r. nr IPPB5/423-599/11-2/RS - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)...

2011.08.30 Tekst jednolity ustawy o VAT

Został ogłoszony tekst jednolity ustawy o VAT, zawierający 24 dotychczasowe nowelizacje wynikające z przepisów opublikowanych przed 29 lipca br. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054)...

2011.08.24 Posiłki w stołówce szkolnej dla nauczycieli zwolnione z VAT

Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, na rzecz uczniów i nauczycieli tej placówki korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Takie rozstrzygnięcie wpisuje się dyspozycję normy zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług - Interpretacja indywidualna z 27 lipca 2011r. nr ITPP3/443-120/11/JK - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy...

2011.08.22 Prezydent podpisał nowelizację PIT i CIT

Nowelizacja modyfikuje między innymi zasady ustalania różnic kursowych. Obecnie różnice kursowe mogą być ustalane według tzw. metody podatkowej lub rachunkowej. Jeżeli dany podmiot wybiera metodę rachunkową, musi ją stosować przez trzy lata. Zgodnie z nowelizacją, po przekształceniu firmy, przedsiębiorstwo będzie mogło wrócić do innej metody ustalania różnic kursowych. Trzeba będzie o tym jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego...

2011.08.16 Ulga na nowe technologie

Rośnie zainteresowanie ulgą na nowe technologie. Polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych m.in. na wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych...

2011.08.03. Banki zapłacą VAT za usługi SWIFT

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że usługi świadczone przez SWIFT nie są zwolnione z podatku. Ten wyrok (sygn. C-350/10) to zła wiadomość dla branży finansowej, gdyż wszystkie banki płacą za usługę SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), a do tej pory była ona traktowana jako usługa finansowa zwolniona z podatku...

2011.07.29 Posiłki na szkoleniach pracowniczych bez VAT

Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych (tj. posiłków i napojów), przez pracowników podczas szkoleń nie podlega opodatkowaniu VAT (wg. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14.07.2011, sygn. IPTPP1/443-67/11-2/IG)...

2011.07.27 Odzyskaj PIT od sprzedanego gruntu

Sprzedając mieszkanie lub dom kupiony w latach 2007-2008, w pełni wykorzystasz ulgę meldunkową. Zwolnieniu od PIT podlega cały przychód ze sprzedaży domu, a także ze sprzedaży gruntu związanego z tą nieruchomością (wyrok NSA z 26.07.2011r. sygn. II FSK 416/10)...

2011.07.20 Koszty bez fizycznej likwidacji środków

Jak orzekł NSA 29 czerwca 2011 ( sygn. II FSK 260/10), straty powstałe w związku z nieumorzeniem w pełni likwidowanych środków trwałych można zaliczyć do kosztów podatkowych, bez względu na to czy doszło do ich fizycznej likwidacji...

2011.07.18 Poczęstunek wyłączony z kosztów firmy

Posiłki dla lekarzy i farmaceutów podczas spotkań promocyjnych w restauracjach nie mogą być uznane za koszt podatkowy z uwagi na ich reprezentacyjny charakter. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2011 r. (III SA/Wa 2442/10)...

2011.07.14 Akcyza na węgiel i koks od 2012r.

Dyrektywa Rady 2003/96/WE (dyrektywa energetyczna) zobowiązuje Polskę do nałożenia akcyzy na węgiel i koks oraz gaz ziemny na cele opałowe (od 01.11.2013r.) Eksperci podkreślają, że regulacje unijne wymagają, by węgiel, koks i gaz ziemny były opodatkowane akcyzą dopiero w momencie, gdy zostaną dostarczone do ostatecznego odbiorcy...

2011.07.08 Wzrost kilometrówek

Resort Infrastruktury przygotował już projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podwyższenia tzw. kilometrówek, celem dostosowania ich do cen rynkowych, zbliżenia do rzeczywistych kosztów eksploatacji. Będzie to pierwsza waloryzacja od czterech lat...

2011.07.07 Antybelkowe lokaty jeszcze pod znakiem zapytania

Nowelizacja Ordynacji podatkowej zakłada zmianę zasad zaokrąglania m.in. przy lokatach jednodniowych. Nowy sposób opodatkowania w PIT obejmie także ROR-y i pożyczki, a nowe zasady opodatkowania uderzą nie tylko w lokaty antybelkowe. Rada Ministrów jeszcze nie podjęła decyzji ...

2011.06.20 Do odzyskania pcc

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (C-212/10), w którym stwierdza, iż opodatkowanie w latach 2007-2008 podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanym spółkom przez ich wspólników było niezgodne z unijnym prawem. A zatem można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku...

2011.06.17 Koszt zbycia wierzytelności własnej

W kosztach zbycia wierzytelności własnej można uwzględnić całą kwotę należną od kontrahenta, czyli razem z VAT. Nie ma znaczenia, że została ona zarachowana wcześniej w kwocie netto (wyr. NSA z 22.03.2011 sygn. II FSK 1948/09)...

2011.06.14 Nie tylko nabywca złomu dokona samonaliczenia VAT 

Od 1 lipca 2011r. - po kolejnej nowelizacji VAT - samonaliczanie VAT stosować będą nie tylko nabywcy złomu metalowego, ale również nabywcy m.in. odpadów szklanych, gumowych oraz plastikowych ...

2011.06.10 Wspólnty mieszkaniowe płacą CIT od lokat w banku

NSA potwierdził (wyr. z 20.05.2011 sygn. II FSK 80/10), że lokowanie kapitału, z wpłat lokatorskich i innych dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na oprocentowanych kontach wiąże się z opodatkowaniem uzyskanych odsetek ...

2011.06.06 NSA o podatku od środków transportowych

Brak decyzji organu o wyrejestrowaniu pojazdu, bądź o czasowym wycofaniu z ruchu powoduje, że na właścicielu nadal ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych (wyrok NSA z 25.05.2011, sygn. II FSK 108/10)...

2011.05.31 Zmiany w ustawie o rachunkowości

Od 2.06.2011 wchodzą w życie znowelizowane przepisy: zawieszenie działalności gospodarczej nie musi powodować zamknięcia ksiąg handlowych, sporządzania sprawozdania finansowego, zwoływania walnego zgromadzenia...

2011.05.26 W planie dieta z 23 do 30 zł...

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej przewiduje podniesienie diety podczas podróży służbowej z 23 do 30 zł ...

2011.05.17 Spółka nie odliczy straty zagranicznego oddziału

Według wyroku NSA (sygn. FSK 2175/09) polska spółka kapitałowa nie może pomniejszyć dochodu o straty notowane przez jej zagraniczny oddział...SK 2175/09).

2011.05.13 MF nie podwyższy opłat za interpretacje

 Zostaje 40 zł od stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - potwierdził wiceminister finansów Maciej Grabowski. Komitet Stały Rady Ministrów nie przyjął propozycji podwyżki...

2011.05.11 Podatek od środków transportowych

O zwolnieniu od podatku od środków transportowych - jako pojazd specjalny - decyduje nie wpis w dowodzie rejestracyjnym, ale to, czy mieści się on w definicji art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym (WSA w Olszynie z 23.03.2011 sygn. I SA/Ol 123/11, NSA z 20.01.2011 sygn. II FSK 1914/09)...

2011.05.09 Wzrośnie opłata za interpretacje

Obecnie opłata za wydanie interpretacji podatkowej wynosi 40zł w odniesieniu do jednego stanu faktycznego. Ministerstwo Finansów planuje (w założeniach do nowelizacji Ordynacji podatkowej - wer. 18.03. 2011) podwyższenie opłaty i jej zróżnicowanie... Według szacunków koszt przygotowania interpretacji to ok. 1072zł...

2011.05.02 Rozporządzenie UE do VAT

Nowe rozporządzenie UE ustanawiające środki wykonawcze do VAT (nr 282/2011, które weszło w życie 12.04.2011), ma zastosowanie od 1.07.2011. Rozporządzenie UE wprowadza m.in. definicję siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, ale też nakłada na podatników obowiązki związane z weryfikacją statusu/charakteru, w jakim działa kontrahent...

2011.04.11 Soczewki bez PIT

W interpretacji ogólnej wydanej przez ministra finansów (DD3/033/30/CRS/11/95 z 16.03.2011) wyjaśniono, że jeżeli lekarz specjalista zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, pracodawca ma obowiązek je zapewnić, a wówczas świadczenie to krzysta ze zwolnienia z PIT...

2011.04.01 Odzyskaj VAT od importu usług

Do końca marca 2011r. obowiązywał art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który uniemożliwiał skorzystanie z prawa do odliczenia podatku przy imporcie usług z rajów podatkowych. Przepis uchylono po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości UE (wyrok z 30.09.2010r. w sprawie C-695/09) stwierdził jego niezgodność z prawem wspólnotowym. Podatnicy, których obejmował ten przepis mają prawo do zwrotu nadpłaconego VAT...